Top
STYLE

VALEA VERDE, NESTEMATA TRANSILVANIEI

Valea Verde

The Gentleman’s Journal a avut plăcerea de a se delecta pentru câteva zile în cadrul resortului Valea Verde, un loc pe care l-am descoperit cu drag ṣi i-am explorat împrejurimile. Am discutat cu proprietarul acestui formidabil loc, Jonas Schäfer, care ne-a povestit despre începuturi ṣi aventura parcurs pentru a atinge cele mai înalte culmi ale calităṭii. Jonas Schäfer, proprietar al unei case de discuri din Hamburg, Germania, care purta numele de ‘Laughing Horse Studios’, hotӑrӑṣte sӑ-ṣi vândӑ compania ṣi sӑ cӑlӑtoreascӑ pentru o perioadă.

Jonas Schäfer - Valea Verde

În 2003 face acest demers ṣi se întoarce acasӑ, mai întâi de toate, pentru a-ṣi vedea familia, însӑ află de la mama sa, cӑ al sӑu tatӑ este în România din nou, într-un sat numit Cund. “Am întrebat atunci, -când se întoarce, când îl pot vedea?- mama mi-a rӑspuns cӑ poate dura luni de zile. La insistenele ei, am pornit spre România  din dorina de a-mi vedea tatӑl i de ce nu, sӑ mӑ bucur de un prim pas al cӑlӑtoriilor pe care le planificasem.” Jonas ne povesteṣte cӑ fusese în vizitӑ pentru prima datӑ în 1993 ṣi o a doua vizitӑ trei ani mai târziu, însӑ în 2003 când a sosit în Transilvania, tatӑl sӑu nu era în Cund la momentul respectiv, fiind în negocieri în sate ṣi oraṣe învecinate în afaceri cu lemn. “Experiena mea de atunci, copil fiind, singur pentru prima datӑ într-un sat parcӑ uitat de lume, unde tatӑl meu lӑsase vorbӑ unei familii sӑ mӑ primeascӑ cu o masӑ caldӑ, a fost una de neuitat. Îmi amintesc i acum gustul de zacuscӑ, este ceva nemaîntâlnit. Pentru mine a fost o primire foarte caldӑ care m-a fӑcut sӑ mӑ îndrӑgostesc de acest loc, contrar însӑ vizavi de ceea ce se spune despre români i cu atât mai mult, ceea ce românii spun despre ei înii.” Jonas s-a întors în Hamburg ṣi s-a destӑnuit prietenei sale despre acest loc feeric numit Cund din România, iar cinci sӑptӑmâni mai târziu, în plinӑ lunӑ Ianuarie, troieniṭi, Jonas se întoarce în satul pitoresc pentru a experimenta anotimpul rece. “Prietena mea de atunci i actuala soie, Ulrike, intrase deja la bӑnuieli” povesteṣte râzând Jonas, ”cӑlӑtorisem de 7 ori în România într-un timp foarte scurt, aa cӑ odatӑ cu venirea primӑverii, am venit împreunӑ în Cund pentru a vedea cu ochii ei, minunӑṭia acestui loc i motivul pentru care nu puteam sӑ stau departe de el. Îmi amintesc momentul când s-a dat jos din mainӑ, mi-a spus Jonas, eu pot trӑi aici, este splendid- i acela a fost momentul când ne-am gândit serios sӑ transformӑm Cund într-un loc cӑruia sӑ-i spunem acasӑ-“ Tatӑl lui Jonas deṭinea o Fundaṭie pentru ajutorarea copiilor din zonӑ, aṣa cӑ atât fiul sӑu cât ṣi Ulrike s-au implicat cu pasiune în activitӑṭile întreprinse, ba chiar preluând sarcinile ṣi în prezent numӑrând opt ani de activitate neîntreruptӑ.

În tot acest timp, Jonas era spectator al unei desfӑṣurӑri cel puṭin ciudate în privinṭa tinerilor din satul Cund, ori din satele vecine. Foarte multi tineri plecau, era o defriṣare asumatӑ a forṭei de muncӑ viitoare ṣi asta din lipsa oportunitӑṭilor ṣi desigur, a perspectivei de viitor, ei alegând sӑ plece cӑtre oraṣ, ori peste hotare. “Este foarte pӑcat, cӑci nouӑ chiar ne place tare mult sӑ locuim aici, iar în acest ritm, pare se cӑ vom rӑmâne i singurii.” Pentru a contracara acest fenomen de pustiire a satelor, Jonas începe prin a renova casele sӑseṣti din zonӑ ṣi a sprijinii sӑtenii sӑ primeascӑ în gazdӑ turiṣti strӑini dornici sӑ experimenteze viaṭa trӑitӑ la ṭarӑ, rusticӑ, aṣa cum este ea. “Din momentul în care am urcat pe site casa tocmai renovatӑ, în primele ase sӑptӑmâni o aveam închiriatӑ pentru întreaga varӑ, lucru ce ne-a dat de gândit i mai mult. Potenialul zonei nu îl putea contesta nimeni, iar toate aceste cifre confirmau. Din anul 2006 interesul pentru România, pentru cele ce ofeream încӑ de atunci, a crescut fantastic. In 2007 Sibiu a fost numitӑ capitala culturalӑ europeanӑ, iar acest lucru a ajutat de asemenea.” Aceastӑ iniṭiativӑ a lui Jonas a fost luatӑ în seamӑ ṣi de sӑteni, care vӑzând aceste rezultate au dorit sӑ participe în fel ṣi chip pentru a creṣte fluxul de turiṣti în zona uitatӑ a Transilvaniei. La început, fie cӑ un sӑtean deṭinea încӑ o locuinṭӑ, majoritatea datând încӑ din epoca interbelicӑ, fiind de asemenea notate cu anul construirii lor, fie cum s-a întâmplat în cazul unei domniṭe, care ṣi-a exprimat dorinṭa sӑ plece din casa pӑrinṭilor ei, însӑ primind asigurӑri din partea lui Jonas cӑ valul de turiṣti nu se va încheia, a ales sӑ mai rӑmânӑ un an. Au trecut 14 ani ṣi domniṭa încӑ locuieṣte alӑturi de pӑrinṭi ṣi încӑ închiriazӑ casa. “Aveam cinci case pe care le închiriam, o parte ale noastre i o parte ale celor din sat, iar un lucru extraordinar s-a întâmplat. S-a creat un sentiment de comunitate, iar acest lucru a dus la o primire i mai cӑlduroasӑ pentru oaspeii notri. Nu erai primit de douӑ, ori patru persoane atunci când ajungeai la cazare, erau 140 de persoane, parte a comunitӑṭii, care te primeau i te fӑceau sӑ te simi ca acasӑ.

Odatӑ cu turiṣtii s-a simṭit necesitatea unui restaurant în zonӑ, iar acest gând sӑlӑjluia în mintea lui Jonas de ceva vreme, aṣa cӑ au continuat a se extinde prin construcṭia unui restaurant, dar ṣi prin renovarea caselor ce împrejmuiesc astӑzi restaurantul, creând un complex, al cӑrui nume poartӑ astӑzi Valea Verde. “Am reuit sӑ cretem natural, organic, sӑnӑtos a spune, deinem în prezent 65 de paturi în tot satul, avem vizitatori din Anglia ori din Germania i mai mult decât atât, am creat un loc departe de jungla urbanӑ, unde fie te poi deconecta, fie alegi sӑ participi în numeroasele activitӑṭi pe care le ai la dispoziie în Valea Verde Retreat.” Am discutat cu Jonas despre pasiunea pentru gӑtit, cӑci dincolo de a fi un promotor al întregii regiuni pe plan imobiliar, ori turistic, Jonas Schäfer este un Chef. El mӑrturiseṣte cӑ totul a început din dragostea pentru mâncare ṣi ne-a destӑinuit, cӑ înainte sӑ ajungӑ în România, mereu alegea sӑ mӑnânce în oraṣ, niciodatӑ nu îṣi gӑtea. “Aceasta a fost marea diferenṭӑ între viaa urbanӑ i cea ruralӑ, trebuia sӑ gӑtesc.” “Hoinӑrind prin diverse orae din Transilvania, am sesizat cӑ mâncarea nu se ridicӑ la stadardele cu care eu eram familiarizat din vremea când mâncam în ora mai mereu, mi-am dat seama cӑ trebuie sӑ acionez în aceastӑ direcie i sӑ primez prin calitate i elementul surprizӑ. Când spun elementul surprizӑ, mӑ refer la faptul cӑ nu am abordat un meniu cu specific românesc, lucru care de altfel a fost remarcat imediat. Foarte muli clieni se ateaptӑ sӑ gӑseascӑ în meniu elemente specifice ardealului, eu am ales sӑ-i surprind cu reete alese din toate colurile europei, dar mizând exclusiv pe materie primӑ localӑ, încurajând astfel producӑtorii din zonӑ. Mai mult decât atât, angajaii restaurantului sunt chiar sӑteni din Cund.” Înainte sӑ deschidӑ restaurantul, Jonas a cochetat cu bucӑtӑria observând faptul cӑ deṭine la rândul sӑu talentul de a gӑti foarte bine. Aṣa cӑ decide sӑ lucreze peste hotare în restaurante pretenṭioase, restaurante cu stele Michelin, alӑturi de oameni minunaṭi care l-au primit cu drag în bucӑtaria lor. Experienṭa trӑitӑ acolo l-au perfecṭionat pe Jonas în arta gastronomicӑ si l-au determinat sӑ creeze un meniu complet neaṣteptat pentru Valea Verde. “Încerc sӑ folosesc cele mai potrivite ingrediente pentru bucatele pe care le pregӑtesc, nu vei întâlni homar ori crevei i asta deoarece, nu existӑ o astfel de crescӑtorie în zonӑ. Am fost de curând nominalizai pentru ‘Cea mai bunӑ experienṭӑ culinarӑ la nivel naional, iar noi suntem extrem de onorai cӑ munca noastrӑ este recunoscutӑ astfel.”

Vorbind cu Jonas, am încercat sӑ înṭeleg ce l-a pricinuit sӑ aleagӑ România, mai cu seamӑ satul Cund, pentru a crea acest loc feeric care se poate încadra cu uṣurinṭӑ în orice suitӑ de locuri speciale pe care sӑ le descoperi pe parcursul vieṭii. El mi-a rӑspuns cu o mulṭumire interioarӑ evidentӑ, o mulṭumire care se citeṣte pe chipul sӑu: “Cosmin, noi suntem îndrӑgostiṭi irecuperabil de aceastӑ zonӑ a Transilvaniei, de cântecul pӑsӑrilor în amiazӑ ori în amurg, de paṣii cailor care ridicӑ nori de praf în urma lor, de liniṣtea neasemuitӑ, sunt elemente pe care le-am dorit mereu în viaṭa noastrӑ ṣi acum le avem. În plus ne dӑ ṣansa sӑ rӑmânem conectaṭi prin intermediul oaspeṭilor noṣtri, majoritatea provenind din zone urbane, aṣa cӑ picӑturi ale haosului ṣi agitaṭiei urbane ne sunt reamintite, iar noi venind tot dintr-un spaṭiu similar, înṭelegem cu adevӑrat ce înseamnӑ Valea Verde pentru cei ce o viziteazӑ.” Cand vorbim despre planuri de viitor pentru Valea Verde Retreat, Jonas ne explicӑ faptul cӑ este o continuӑ dezvoltare a serviciilor pe care le oferӑ ṣi cӑ în mod constant încearcӑ sӑ devinӑ mai buni ṣi mai buni. Un Centru de Spa este discutat, despre care Jonas povesteṣte cӑ ar avea un success teribil în perioada iernii, însӑ lucrurile nu sunt încӑ 100% stabilite. Dacӑ-mi permiteṭi, aṣ dori sӑ remarc faptul cӑ a fost nevoie de un domn sosit de la mai bine de o mie de kilometri distanṭӑ, pentru ca o zonӑ din inima Transilvaniei sӑ primeascӑ atenṭia cuvenitӑ. Aceastӑ atenṭionare vine mai mult în sprijinul ideii, cӑ noi românii nu doar cӑ nu ne cunoaṣtem propriile valori, frumuseṭi, dar ne lipseṣte determinarea ṣi dorinṭa, cӑci locuri precum acesta, din perspectiva potenṭialului sunt sute, poate mii, dar nimeni nu se preocupӑ de ele. Ceea ce Jonas, alӑturi de soṭia sa Ulrike ṣi familia sa, au reuṣit sӑ construiascӑ ṣi sӑ prezerve în acest mic sat sub numele de Cund, este o acṭiune formidabilӑ care încurajeazӑ turismul în zonӑ ṣi aduce sute de strӑini pe meleagurile noastre, promovând România pentru definiṭia frumosului pe care ṣi-a însuṣit-o. Prin urmare, Valea Verde este recomandarea The Gentleman’s Journal pentru orice anotimp, reuṣind fӑrӑ vreun dubiu sӑ rӑsplӑteascӑ toate dorinṭele ṣi necesităṭile voastre. Mai multe detalii aici (www.discover-transilvania.com). Text de: Cosmin Lungu; Copyright foto: Rusu Dumitru Costinel.

Materialul este realizat cu sprijinul BMW România.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons